ISO 7010 met de gevolgen voor de Nederlandse normen

Vanaf januari 2013 is de NEN-EN-ISO 7010 van toepassing als basis voor de te gebruiken veiligheidssymbolen op het gebied van vluchtwegen, brandbestrijdingsmiddelen, reddingsmiddelen, gebod, verbod en gevaar.

Nederland is als Europese lidstaat gebonden om normen met inhoud die hieraan tegenstrijdig is aan te passen. Dit zijn de NEN 3011, NEN 6088 en de NEN 1414.

De NEN 3011 is door de NEN commissie aangepast en zal binnenkort verschijnen als ontwerp. Iedere belanghebbende kan hierop meedenken en aanvullingen en commentaren via de daarvoor geldende procedures via NEN aanleveren. Het verschijnen van het ontwerp en de commentaartermijn wordt gepubliceerd door o.a. de NEN Arbomail.

DE NEN 6088 is vervallen. De relevante inhoud, voor zover dit niet reeds in de NEN 3011 stond, is aangevuld in de ontwerp NEN 3011.

Hierna zal de NEN 1414 door de normcommissie worden herzien naar de nieuwe uitgangspunten. In deze herziening zullen gelijk een aantal door de brandweer gewenste symbolen voor de aanvalsplantekeningen worden meegenomen.

Implementatie GHS pictogrammen

Zoals bekend dienen op de etikettering van verpakkingen van gevaarlijke stoffen de door de Verenigde Naties ontwikkelde Globally Harmonised System (GHS) pictogrammen te worden toegepast. De  Europese Richtlijn 2008/1272 EEG beschrijft de classificatie en toepassing van de GHS pictogrammen.

De GHS pictogrammen zijn een vervanging van de oude WMS symbolen die voorgeschreven werden in de Europese Richtlijn 67/548 EEG. In de Europese Richtlijn 92/58 EEG werd naar de symbolen uit de oude Europese Richtlijn 67/548 EEG verwezen bij het markeren van leidingen en recipiënten (opslagtanks en vaten).

Recent is een nieuwe Europese Richtlijn 2014/27 uitgebracht waarin de tengevolge van de 2008/1272 EEG strijdige artikelen in o.a. de 92/58 EEG zijn herzien. Hiermee is de wettelijke onderbouwing van de inmiddels breed toegepaste GHS symbolen op leiding- en tankmarkeringen nu ook een feit.