Eenduidigheid in veiligheidssignalisatie…
Juist het tegengestelde. Onduidelijkheid op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering is de reden geweest voor een aantal Nederlandse bedrijven, die als adviseur, fabrikant of verkooporganisatie actief zijn op het gebied van veiligheids- en gezondheidssignalering om zich te verenigen in een brancheorganisatie.

Veiligheidssignalisatie op de arbeidsplaats is een onmisbaar instrument in de bescherming tegen ongevallen. Het doel van veiligheidssignalering is, op een snelle en gemakkelijk te begrijpen manier de aandacht te vestigen op voorwerpen en situaties die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken.
In het geval van bijvoorbeeld een brand, kan bij een goede signalering sneller geëvacueerd worden en beter de nodige hulp verleend worden.
Daarbij kunnen er volgens de NEN 3011, de ISO 3864-1 en de ISO 7010 diverse combinaties van symbolen of symbolen en tekst worden gemaakt. Een tekst alleen mag echter nooit.
Het is niet toegestaan om binnen één gebouw of organisatie verschillende symbolen met dezelfde betekenis door elkaar te gebruiken.

Algemene informatie
Kleuren hebben een belangrijke functie in de veiligheidssignalering: zij brengen namelijk een boodschap over. Aan elke veiligheidskleur is een bepaalde betekenis gegeven met betrekking tot de veiligheid. De kleur van een bord signaleert de aard van een boodschap: rode borden verbieden, blauwe borden gebieden, gele borden waarschuwen en groene signaleren hulp.

Hetzelfde geldt voor de vormen : ronde borden wijzen op verboden en geboden, driehoeken waarschuwen voor mogelijke gevaren, rechthoeken signaleren hulp. Rood heeft de grootste signaalfunctie, zodat deze kleur gebruikt wordt om een verbod aan te duiden of bij brandpreventie. Preventieve maatregelen daarentegen worden aangegeven door de kleur blauw. Geel waarschuwt voor gevaren, terwijl groen verwijst naar veiligheid en redding.

Nalichtende materialen

Vluchtwegen, nooduitgangen, reddingsmiddelen en brandbestrijdingsmiddelen dienen ook vindbaar te zijn bij een lichtuitval. Dit kan worden bereikt door elektrisch verlichte signalering met noodstroomvoorziening of nalichtende signalering in combinatie met een algemene noodverlichting.
Combinaties zijn ook mogelijk. Het einddoel moet altijd zijn dat de vloer in de vluchtroute voldoende overzichtelijk blijft en dat de vluchtrichtingen,
(nood)uitgangen, reddingsmiddelen en brandbestrijdingsmiddelen adequaat zijn gemarkeerd. De ISO 16069 geeft normering voor de toepassing voor
zogeheten Low Level Lighting (LLL) systemen in gebouwen aan land welke op passagiersschepen al jaren verplicht zijn (ISO 15370). Hiermede wordt een ononderbroken markering gerealiseerd, vlak boven de vloer of op de vloer, waarmede men naar de uitgangen wordt geleid. In deze markering kunnen weer symbolen worden opgenomen.

nalichtende-mat